Informácie o veľkoobchodnej spolupráci a jej výhodách.

Podmienky registrácie

Pre získanie statusu veľkoobchodného partnera je potrebná registrácia na firmu, to znamená potrebujeme Vaše IČO, DIČ prípadne IČ DPH.

Po úspešnej registrácii a schválení partnera získavate automaticky VO zľavu na celý sortiment.

V prípade záujmu o XML alebo CSV feed potrebný na import našich produktov do Vášho eshopu nás prosím kontaktujte!

 

Obchodné podmienky pre veľkoobchodnú spoluprácu.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi každou právnickou a fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je odberateľom a dealerom (ďalej len „dealer“) tovaru podľa dealerskej zmluvy medzi dealerom a spoločnosťou 4CARS s.r.o, Rozvojová 2/2343 Košice 04001, Slovenská republika, IČO: 47199881, IČ DPH SK2023798282 zapísaný v OR Okresný súd Košice, odd.: Sro,vložka číslo 32601/V (ďalej len 4Cars)

 1.2 Dealerom tovaru 4Cars sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky.

1.3 Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru 4Cars, ale predáva tento tovar tretím osobám.

1.4 Právne vzťahy medzi dealerom a 4Cars sa riadia týmito Podmienkami, dealerskou zmluvou s 4Cars, inými zmluvami s 4Cars a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

1.5 4Cars aj dealer sú povinní uchovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo druhej strany, ako aj o iných skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa druhej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa druhá strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi 4Cars a dealerom. Dealer ako aj 4Cars môžu uvedené skutočnosti a informácie sprístupniť svojim poradcom viazaným zmluvne alebo zo zákona zodpovedajúcou povinnosťou mlčanlivosti. Iným osobám ich môžu sprístupniť a aj sami ich môžu použiť len vtedy, ak to vyžaduje plnenie dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi 4Cars a dealerom po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany, a v prípadoch keď to vyžaduje zákon. Bod 1.6 a 1.7 týchto Podmienok tým nie je dotknutý.

1.6 Dealer súhlasí s reportovaním údajov o jeho nákupoch výrobcom produktov, ktoré spoločnosť 4Cars distribuuje na slovenský trh. 4Cars sa zaväzuje, že dané nákupné informácie nebudú poskytnuté mimo rozsah distribučných zmlúv a všetky tieto informácie budú použité výhradne pre reporting predaja na slovenskom trhu voči výrobcom.

1.7 Dealer súhlasí s tým, že 4Cars je v prípade potreby oprávnená poskytnúť informácie o platobnej schopnosti dealera tretím osobám, najmä iným distribútorom.

1.8 4Cars je oprávnená sa pri konkrétnej objednávke odchýliť od Podmienok a zmlúv s dealerom, a to po vzájomnom odsúhlasení s dealerom. 

 

2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

 

2.1 Dealer si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s 4Cars objednáva tovar 4Cars  spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok.

2.2 Objednávku je možné zaslať písomne, alebo elektronicky. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť 4Cars telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu niektorým z hore uvedených spôsobov.

2.3 Objednávka musí obsahovať:

a)  obchodné meno dealera,
b)  sídlo dealera,
c)  presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,
d)  požadovaný termín dodania,
e)  spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
f)  dohodnutý spôsob platby, prípadne údaj, že ide o kúpu na skúšku, 

g) meno, priezvisko, a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku v mene dealera.

 

2.4 Objednávka zaväzuje 4Cars až po písomnom, alebo elektronickom potvrdení jej akceptácie zo strany 4Cars. 4Cars je oprávnená v niektorých prípadoch od takejto akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky a je oprávnená akceptáciu objednávky viazať na splnenie osobitnej podmienky.

2.5  Každá potvrdená objednávka je záväzná.


2.6  V prípade, že dealer upustí od záväznej objednávky, je povinný 4Cars zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 90% z kúpnej ceny za objednaný tovar, od objednávky ktorého upustil, a to
najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Nárok 4Cars na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

 

3. DODANIE TOVARU

3.1 4Cars podľa objednávky dodá dealerovi tovar na miesto, ktoré dealer určí alebo mu ho odovzdá v sídle 4Cars za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok. Miestom dodania tovaru môže byť sídlo alebo registrované pobočky dealera na území Slovenskej republiky.

3.2 Ak je denná hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 70 EUR bez DPH, dopravu hradí 4Cars. V opačnom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za dopravu 4,50 EUR bez DPH. Tovar vyfakturovaný do 14:00 hod. bude zaslaný v deň fakturácie. Tovar fakturovaný po 14:00 hod. bude zaslaný v nasledujúci pracovný deň.

3.3 4Cars neposiela a ani neprijíma žiaden tovar ako tzv. spešninu. 

 

4. CENA TOVARU

 

4.1 Cena tovaru sa riadi dealerským cenníkom určeným 4Cars platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 2.4 Podmienok a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku Podmienok. Dealerský cenník je zverejnený na internetovej stránke www.4Cars.sk (http://4Cars.sk ) a v sídle spoločnosti 4Cars.

4.2 4Cars má vyhradené právo dohodnúť s dealerom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v Podmienkach a iných zmluvách.

4.3 4Cars má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny dealerom vzrastie kurz amerického dolára (USD) voči EUR (EUR) podľa kurzového lístka Európskej Centrálnej Banky (ECB) o viac ako jedno percento (1%). 4Cars má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

4.4 V prípade odsúhlasenia špeciálnych projektových cien pre konkrétneho koncového zákazníka výrobcom sa odberateľ zaväzuje, že dodá tovar príslušnému koncovému zákazníkovi a to v cenách a v časovom horizonte, ktoré boli odsúhlasené príslušným výrobcom. Pokiaľ získate informáciu, že požadovaná cena, konfigurácia či horizont inštalácie nebudú dodržané, ste povinný o tom informovať distribútora alebo priamo výrobcu. V prípade vyžiadania, odberateľ dodá relevantné podklady preukazujúce dodávku tovaru podľa schválených podmienok výrobcom. Pokiaľ na základe auditu výrobcu bude potvrdené, že neboli dodržané podmienky, na základe ktorých boli odsúhlasené špeciálne ceny, akceptujete fakt, že výrobca má právo doúčtovať rozdiel medzi odsúhlasenou špeciálnou cenou a štandardnou cenou. 

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1 Dealer je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná 4Cars, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku, článku 6. a článku 7. Podmienok.

5.2 Dealer platí za tovar podľa dohody s 4Cars alebo na základe Zmluvy o odoberaní tovaru s predĺženou splatnosťou faktúr:

a)  vopred, uhradením predbežnej faktúry,
b)  v hotovosti pri prevzatí tovaru,
c)  po prevzatí tovaru na základe faktúry.

5.3 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar vopred úhradou kúpnej ceny za tovar pred jeho prevzatím na základe predbežnej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú v deň, keď je na nej uvedená suma pripísaná na účet 4Cars. Ak v prípade určenia tohto spôsobu platby dealer neuhradí 4Cars kúpnu cenu za tovar do piatich (5) dní odo dňa splatnosti, je objednávka tovaru neplatná.

5.4 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar okrem platby vopred aj platbou v hotovosti, kedy musí uhradiť faktúru v hotovosti pri prevzatí tovaru.

5.5 Po prevzatí tovaru na základe faktúry s určenou lehotou splatnosti môže dealer platiť za tovar len vtedy, ak uzavrel Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti za podmienok určených v článku 6. Podmienok.

5.6 V súlade s Podmienkami, zmluvami medzi dealerom a 4Cars a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže dealer po dohode s 4Cars uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej dealer za tovar platí, platného v deň fakturácie tovaru. 

5.7 Dealer je povinný zaplatiť 4Cars za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar alebo služby úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy dlžnej čiastky. Nárok 4Cars na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

5.8 Prípadné súdne spory sa budú konať podaním žaloby v mieste sídla predávajúceho. 

 

6. PLATBA PO PREVZATÍ TOVARU NA FAKTÚRU

6.1 Zaplatiť za tovar po jeho prevzatí na základe faktúry môže dealer len vtedy, ak uzavrel s 4Cars Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti (ďalej len „Zmluva“).

6.2 Dealer môže o uzavretie Zmluvy požiadať, pričom 4Cars sa riadi pri posúdení žiadosti predovšetkým dealerskou kategóriou dealera, dĺžkou spolupráce a dodržiavaním práv a povinností určených Podmienkami a zmluvami s 4Cars zo strany dealera.

6.3 Na základe Zmluvy vznikne dealerovi právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry, pričom takto objednať a zaplatiť môže tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v Zmluve (ďalej len „kreditný limit“). Keď dealer spôsobom uvedeným v tomto bode a postupom podľa článku 7. Podmienok kreditný limit vyčerpá, musí za tovar platiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

6.4  Dealer je povinný zaplatiť za tovar po jeho dodaní v lehote určenej Zmluvou.
6.5  4Cars má právo uzavretie Zmluvy podmieniť zabezpečením záväzku dealera
uhradiť 4Cars kúpnu cenu tovaru, ktorú podľa Zmluvy má právo dealer uhradiť až po jeho odbere, jedným alebo obidvoma nasledujúcimi prostriedkami:
a)  zmenkou alebo
b)  notárskou zápisnicou s presnou špecifikáciou právneho záväzku. 

 

7. KÚPA TOVARU NA SKÚŠKU (ZÁPOŽIČKA)

7.1 Dealer, ktorý má uzavretú s 4Cars Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo objednať a kúpiť tovar od 4Cars na skúšku, pričom takto objednať a kúpiť môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje cenový limit (kredit) určený Zmluvou o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, pričom cenový limit sa vzťahuje na objednávanie a platenie za tovar podľa bodu 6.4 aj objednávanie a kupovanie tovaru podľa tohto bodu dovedna bez ohľadu na to, akú časť cenového limitu dealer podľa svojho rozhodnutia vyčerpá jedným alebo druhým spôsobom. Keď dealer takto cenový limit vyčerpá, musí za tovar platiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

7.2 Dealer, ktorý nemá uzavretú s 4Cars Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo objednať a kúpiť tovar od 4Cars na skúšku len po zložení zálohy vo výške hodnoty zapožičiavaného tovaru.

7.3 Ak dealer tovar kúpený od 4Cars na skúšku neodmietne do uplynutia skúšobnej doby, ktorej záväzná dĺžka je určená v potvrdení o akceptácii objednávky, hľadí sa na tento tovar ako na tovar kúpený dealerom bez rozväzovacej podmienky uplynutia skúšobnej doby bez odmietnutia.

7.4 Ak má dealer záujem ponechať si tovar, ktorý bol zakúpený na skúšku, na viac ako sedem pracovných dní, je povinný upozorniť na túto skutočnosť 4Cars a zmeniť zápožičku na prenájom (viď. odsek 8). Ak tak neurobí, platí bod 7.3.

7.5 Dealer nemá právo tovar kúpený na skúšku odmietnuť, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho prevzal.

7.6 Pri kúpe na skúšku bude kúpna cena za tovar fakturovaná dealerovi po uplynutí skúšobnej doby uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky, a to do desiatich dní od jej uplynutia. 

 

8. ZAPOŽIČANIE TOVARU ZA ÚHRADU

8.1 Dealer, ktorý má uzavretú s 4Cars Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo požiadať o zapožičanie tovaru za úhradu – napr. na preklenutie času reklamácie za podmienok, že nemá žiadne pohľadávky po splatnosti.

8.2 Za zapožičanie tovaru dealer uhradí nájomné v nasledujúcich sadzbách:

A. jednorazová čiastka nájomného - cena tovaru do 830 € bez DPH: 16,60,- € bez DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH;

B. jednorazová čiastka nájomného - cena tovaru nad 830 € bez DPH: 2% z ceny tovaru s DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH.

8.3 Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú dealerovi vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce na opravách sa stanovuje na 25€ bez DPH za jednu hodinu. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť cenu nového spotrebného materiálu. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

9. PRENÁJOM TOVARU

9.1 4Cars fakturuje všetkým dealerom za prenájom tovaru 0,5% denne z hodnoty (dealerská cena vrátane DPH) prenajatého tovaru.

9.2 Ak sa dealer rozhodne zakúpiť prenajatý tovar, fakturačné poplatky za prenájom mu budú kompenzované z ceny tovaru v závislosti od doby prenájmu. 

9.3 Dealer, ktorý má uzavretú s 4Cars Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo prenajať si tovar od 4Cars, pričom takto objednať a prenajať môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje cenový limit určený Zmluvou o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti /objednávanie a platenie za tovar podľa bodu 6.3/. Keď dealer takto cenový limit vyčerpá, musí za tovar zaplatiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

9.4 Dealer, ktorý nemá uzavretú s 4Cars Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo prenajať si tovar od 4Cars len po zložení zálohy vo výške hodnoty zapožičiavaného tovaru.

9.5 Pri žiadosti o prenájom tovaru je dealer povinný vyplniť formulár „Prenájom tovaru“.

9.6 V prípade, že dealer má tovar, ktorý bol zakúpený na skúšku, viac ako sedem pracovných dní, môže sa rozhodnúť zmeniť kúpu na skúšku na prenájom tovaru alebo si tovar ponechať ako zakúpený (viď. bod 7.3).

 

10. PREVZATIE TOVARU

 

10.1 Dealer preberá tovar v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa bodu 3.1 Podmienok od dopravcu alebo od 4Cars v jeho sídle.

10.2 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určené podľa bodu 3.1 Podmienok.

10.3 Pri prevzatí dealer prevezme dodací a záručný list k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá 4Cars alebo dopravca. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer prevzal záručný a dodací list a ním podpísaný odpis dodacieho listu odovzdal dopravcovi alebo 4Cars. 

10.4 Dealer je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať kompletnosť tovaru (najmä počet kusov), neporušenosť obalov (napr. bezpečnostnú lepiacu pásku) a úplnosť dokladov v zmysle bodu 10.3. Dealer je povinný vady ohľadne neporušenosti obalov a úplnosti dokladov oznámiť 4Cars, a pri dodávke tovaru mimo sídla 4Cars aj dopravcovi, ihneď pri preberaní tovaru. Vady ohľadne kompletnosti tovaru je dealer povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia príslušných vád možná a nároky z týchto vád zanikajú.

10.5 Pri odbere tovaru v sídle 4Cars alebo od dopravcu platí bod 10.4, pričom v týchto prípadoch je dealer povinný aj vady ohľadne kompletnosti tovaru oznámiť ihneď pri preberaní tovaru.

10.6 Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas, uhradí spoločnosti 4Cars škodu, ktorú jej spôsobí. Rovnako uhradí spoločnosti 4Cars všetky náklady, ktoré tým spoločnosti 4Cars vzniknú. V prípade omeškania dealera s prevzatím tovaru, ktorý má dealer prevziať v sídle 4Cars, sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 1,66 € za každý meter štvorcový a deň omeškania dealera s prevzatím tovaru.

10.7 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na dealera až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

11.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

11.4 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

11.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

11.6 Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

11.7 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

11.8 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

11.9 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11.10 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 22.9.2015
12.2. 4Cars má vyhradené právo Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť.

V Košiciach dňa, 22.9.2015

 

Ing. Jozef Faragó                               Mgr. Peter Drozda 

      konateľ                                                konateľ


najlepší dodávateľ pre vašu predajňu alebo eshop

Sme s vami 24/7 od roku 2013 aby sme boli tou správnou voľbou pre váš obchod.

Viac

Súhlasím

Táto stránka používa cookies na ukladanie údajov, ktoré zabezpečujú plnohodnotnú funkcionalitu tejto stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia, dávate nám súhlas na ukldanie cookies o tejto stránke.